Nyt foredrag af Jens Gabe holdes i logen

De Tre Hamre, Brohusgade 17, København

den 17/10 kl. 19.

Adgang for frimurere med 2. grad fra alle

frimurerorganisationer.

Tilmelding til webmaster@frimureri.com

eller telefonisk på 50257700.

 

Frimureri

i

Danmark

Ikke frimurere kan få nærmere oplysninger om frimureri ved at skrive til webmaster@frimureri.com. Hvad er i øvrigt ægte frimureri? Frimureriet har i tidens løb mistet en stor del af sin essens. Dette websted forsøger at gengive denne essens til frimureriet. Frimureri er en esoterisk lære, som formentlig går tilbage til oldtiden, men som havde sin opblomstring som den filosofiske og den psykologiske baggrund for alkymien. I modsætning til, hvad folk almindeligvis tror, drejede alkymien sig ikke om at lave guld i bogstavelig forstand, men om at forvandle det plumbe - symboliseret ved bly (plumbum på latin) til noget ædelt - symboliseret ved guld. Alkymien drejede sig med andre ord om forvandle det plumbe menneske til et ædelt menneske, ganske som frimureriet. Omkring 1700 tallet skete der et paradigmeskift med hensyn til verdensanskuelse, som ændrede verden, og som næsten tog livet af det dybsindige esoteriske frimureri. Forud for tiden omkring 1700 tallet var verdensanskuelsen mytisk. Man så verden gennem mytiske briller og det, man oplevede, var en verden, som var fuld af engle, djævle, feer, alfer, nisser, trolde og andre særlige kræfter, og man mente, at disse kræfter på mirakuløs måde kunne ophæve naturlovene. Alkymien var en del af denne mytiske verdensanskuelse. Den indeholdt den tids form for naturvidenskab, men indeholdt også dybsindig filosofi og psykologi, som kun delvist var præget af det mytiske.

Omkring 1700 tallet skete der så et paradigmeskift til det, der er blevet kaldt oplysningstiden eller den rationalistiske tidsalder. Oplysningstidens og rationalismens verdensanskuelse stod i diamentral modsætning til den mytiske verdensanskuelse, og oplysningstidens mennesker bekæmpede hårdnakket den mytiske verdensanskuelse. Denne bekæmpelse af det, der ikke var rationelt, gik over gevind, fordi man dengang ikke vidste, at mennesket har både en rationel venstre hjernehalvdel og en irrationel højre hjernehalvdel. Den venstre hjernehalvdel arbejder digitalt, mens højre hjernehalvdel arbejder analogt. Uden brug af den analogt arbejdende hjernehalvdel er der mange ting i tilværelsen, som man ikke kan få kenskab til, herunder hemmelighederne i frimureriet. Det er derfor symboler har så stor betydning indenfor frimureriet. Fra symbolet trækker den højre hjernehalvdel en analogi til noget, som ligger hinsides den ventre hjernehalvdels forståelsessfære. Da frimureriets hemmeligheder kun kan fattes med højre hjernehalvdel, er et frimurerisystem, som ikke taler til den analogt arbejdende, højre hjernehalvdel ikke frimureri, uanset hvor meget man så end kalder det frimureri. I den rationalistiske tidsalder blev det eneste, som kunne godtages som virkeligt, det, som kunne erfares med den rationelle venstre hjernehalvdel, det vil sige det rationelle, det logiske og det, som kunne måles eller vejes, eller hvis virkelighed kunne konstateres ved hjælp af sanserne eller ved hjælp af instrumenter. Dette førte til, at alt det, som er beregnet til at blive opfattet med den højre hjernehalvdel, herunder det esoteriske i frimureriet, blev forkastet. Det, der blev tilbage af frimureriet var i vidt omfang kun det, som kunne forstås med venstre hjernehalvdel, mens det, der skulle tale den til højre hjernehalvdel, gled mere eller mindre ud af frimureriet. Hvis man kun regner med det, der kan forstås rationelt, mister man simpelt hen den ene halvdel af livet. Da man under oplysningstidens fremstormen skammede sig over at have noget som helst med alkymi at gøre, fortiede og fortrængte mange frimurere deres alkymistiske arv. I stedet opfandt de en skrøne om, at frimureriet stammede fra de middelalderlige stenhuggeres byggehytter. Men finder man de rette gamle bøger, er den tætte sammenhæng mellem frimureri og alkymi åbenbar. Det er først efter udgivelsen af bøger som C.G. Jungs "Psychologie und Alchemie" og "Mysterium Coniunctionis" samt Emma Jung og M.L. von Franzs "Die Graalslegende in psychologischer Sicht" at det værdifulde indhold i alkymien påny er kommet frem i lyset.

Hvis man vil bedømme, hvad der er godt frimureri, og hvad der er dårligt frimureri, drejer det sig i vidt omfang om at finde ud af, hvor stor en del af det pågældende frimureris lære, der består af symboler, som jo taler til den højre hjernehalvdel, og hvor stor en del af den frimureriske lære, der kun er ord.  Man må også undersøge, hvor meget af det bevaringsværdige fra den alkymistiske filosofi, der stadig ligger i frimurersystemets ritualer. Det er ikke nemt, for selvom meget fra den mytiske tidsalder med rette betragtes som overtro i dag, så er der andet fra denne tidsalder, som den rationelle halvdel af hjernen gerne vil have os til at betragte som overtro, men som i virkeligheden er esoterisk visdom, en visdom, som kan fattes med højre hjernehalvdel, men som venstre hjernehalvdel ikke kan forstå, og som derfor forkastes af mennesker, som i deres bevidste liv i det væsenlige styres af deres venstre hjernehalvdel. Det er ved bedømmelsen af et frimurerisystem afgørende at se efter, om ceremonierne kun består i ord, som jo kun taler til den rationelle venstre hjernehalvdel, eller om ceremonierne tillige består af stærke symboler, som ved hjælp af analogier fortæller den analogt arbejdende højre hjernehalvdel noget, som ikke kan opfattes med den rationelle halvdel af hjernen. Et andet forhold, der har ødelagt meget frimureri, er at mange frimurerloger har været så ivrige efter at optage nye medlemmer, at de har optaget mennesker, som var komplet uegnede til at kunne fatte det esoteriske i frimureriet. Når disse medlemmer efterhånden er nået op til stillinger i frimureriet, hvor de har magt til at bestemme, har de manglet visdom til at bestemme det rette.

I England blev frimureriet inficeret af det engelske club-system og blev af rationalisterne barberet så meget, at det meste af det engelske frimureri i dag i det store og hele kun er et moralsystem i klubform. Helt så galt gik det ikke på det europæiske fastland og i U.S.A, og derfor har der lige siden været divergens mellem engelsk frimureri på den ene side og europæisk kontinentalt frimureri samt amerikansk frimureri på den anden side. Generelt er det sådan, at frimureri i England og i de tidligere engelske kolonier, som arbejder efter Emulation Ritus, er så udtyndet, at de 3 basisgrader må suppleres med højgrader, medens frimureri på det europæiske kontinent og i U.S.A. er mere omfattende og derfor kun undtagelsesvist behøver at suppleres med højgrader.

Den største frimurerorganisation i Danmark er Den Danske Frimurerorden (www.ddfo.dk/information/). Det frimureriske system i Frimurerordenen er forskelligt fra alt andet frimureri i verden ved i alle graderne at være specifikt kristent.  I resten af verden kræves der for at blive frimurer blot en tro på en skaber. Frimurerordenens grader fra 3. grad til og med 7. grad stemmer nogenlunde overens med internationalt frimureri, medens de 2 første og de 3 sidste grader intet har med almindeligt frimureri at gøre. Trods dette er det lykkedes for Den Danske Frimurerorden at blive internationalt anerkendt som storloge i Danmark, hvilket Frimurerordenen har benyttet sig af til at holde andre frimurerloger, der af mange storloger i udlandet er anerkendt som regulære, ude fra anerkendelse i Danmark. 

Den næststørste frimurerorganisation er Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere (www.ddfl.dk). Frimurerlauget gik i 1992 over til at anvende et engelske emulation  ritual, som har tabt meget af de oprindelige frimurerværdier. Dette ritual var tilpasset engelske militærfolk, som i kolonitiden rejste  rundt i hele verden og derfor måtte have et ritual, som var minimalt og uden brug af for mange rekvisitter. Der mangler i dette ritual meget frimurerisk indhold, fordi alt det, der skulle tale til den analogt arbejdende højre hjernehalvdel, og som er kernen i frimureriet, er blevet fjernet, fordi det ikke kan opfattes med den rationelle halvdel af hjernen. Frimureriet i Frimurerlauget er blevet så udtyndet, at medlemmerne efter 1992 er nødt til enten at supplere de tre basisgrader med besøg i Storlogen af Danmark, som arbejder efter Ritus Hauniensis, eller at tage 4-5 grad i Frimurerordenen for at komme nogenlunde på højde med de medlemmer, som er blevet frimurere før 1992. Frimurerlauget afkaffede i l992 rejsen igennem de fire elementer og indeholder derfor under halvdelen af sædvanligt frimureri. Den Danske Frimurerorden har sat sig godt og grundigt på Frimurerlauget, idet Frimurerordenen ved en overenskomst med Frimurerlauget har fået indført et forbud mod, at frimurere fra Frimurerlauget tager højgrader andre steder end i Frimurerordenen. Dette betyder, at frimurere, som ikke er medlemmer af Folkekirken, herefter er ladt helt i stikken, idet de ikke kan tage højgrader nogen steder. Den Danske Frimurerorden og Det Danske Frimurerlaug har gensidigt anerkendt hinanden, hvilket betyder, at de frit kan besøge hinandens loger. Det Danske Frimurerlaug forbyder sine medlemmer at besøge loger, der ikke er anerkendte af Frimurerordenen. Dette er i strid med dansk ret, så hvis en frimurerorganisation truer med at ekskludere et medlem, hvis han besøger en fremmed frimurerloge, risikerer den at få en straffesag på halsen. Det kan vel anses for besynderligt at en frimurerorgamsation forbyder sine medlemmer at besøge andre frimurerorganisationer. Det strider totalt imod ideerne bag frimureriet. Forbud mod besøg i ikke anerkendte loger er en engelsk unode. I U.S.A. er forholdene de modsatte. Her tager man afstand fra den engelske model, og den amerikanske sammenslutning af storloger forbyder i konstitutionen storlogerne at indføre regler om forbud mod besøg i loger, der ikke er anerkendt af den pågældende storloge. Man kan også dårligt som frimurerorganisation kræve at den, der søger optagelse, skal være en fri mand, for derefter straks at fratage ham friheden, når han er blevet optaget. Den Danske Frimurerorden er på en måde på linje hermed, idet den ikke skrider ind mod besøg i fremmede loger, hvis man blot "går stille med dørene". For at undgå problemer er der frimurerloger, som udlåner frimurerbeklædning til besøgende fra andre frimurerloger.

Storlogen af Gamle Frie og Antagne Murere af Danmark  (www.storlogen.dk), som med urette har taget dette navn, er en udbrydergruppe fra Det Danske Frimurerlaug. Gruppen brød ud af Frimurerlauget, fordi Frimurerlaugets flertal nedstemte medlemmer af gruppen, som hidtil havde udøvet en stærkt diktatorisk magt i Frimurerlauget. Denne nye "storloge" benytter det samme udvandede frimurersystem som det, der benyttes af Frimurerlauget. Den er ikke anerkendt af andre frimurerorganisationer.

Storlogen af Danmark af Gamle, Frie og Antagne Murere (www.storlogen-af-danmark.dk www.logende3hamre.dk) som blev stiftet i 1929, er den frimurerorganisation, som Frimurerlauget i sin tid udgik fra. Storlogen arbejder efter et dansk frimurersystem fra 1929, som hedder Ritus Hauniensis, og som er en blanding af engelsk, tysk og fransk frimureri. De tyske og franske indslag taler stærkt til højre hjernehalvdel  mens de engelske indslag for det meste kun taler til den venstre hjernehalvdel. Dette frimurersystem går væsenligt dybere i frimureriet end de sædvanlige 3 engelske grader og indeholder en del af det, som ellers hører til højgraderne. Alt i alt må man sige, at i Danmark er Storlogen af Danmark det bedste bud på mandligt frimureri. Storlogen er anerkendt som regulær af 54 storloger i udlandet. Af magtpolitiske grunde er den er ikke anerkendt af Den Danske Frimurerorden og Det Danske Frimurerlaug, men den anerkender på sin side disse frimurerorganisationer og modtager besøg fra medlemmer af Den Danske Frimurerorden og Det Danske Frimurerlaug.

Det Internationale Fælles Frimureri "Le droit humain" (www.droit-humain.org/scandinavia/danmark) stammer fra Frankrig og optager både mænd og kvinder. Logerne arbejder efter et fransk frimurerisystem og indeholder højgrader.  Det Internationale Fælles Frimureri her i landet har dog slagside på grund af stærk påvirkning fra teosoffer. Fællesfrimureri kan være udmæket, hvis begge ægtefæller er frimurere, men er problematisk, hvis kun den ene er frimurer, for der kan nemt opstå følelsesmæssige relationer i en frimurerloge.

Johannesforbundet af Gamle, Frie og Antagne Murere (www.ddfo.dk/degamlepligter/) arbejder efter et specielt nordtysk frimurersystem, som kaldes det schröderske system, og som i det væsentlige kun taler til den venstre hjernehalvdel. Johannesforbundets loger er anerkendt af Frimurerordenen og Frimurerlauget.

Logerne Freja (www.logenfreja.dk)  og Lilium (www.logenlilium.dk) under den kvindelige storloge af Belgien  optager kun kvinder. De arbejder efter det skotske frimurersystem, som anvendes i udstrakt grad i store dele af verden. Med dette dybtgående ritual og en genial sammenfletning af musik og ritual er dette frimurersystem afgjort det bedste i Danmark.

 

Cirkel-Ordenen (www.cirkelordenen.dk) arbejder med frimureriets sædvanlige 3 grader og arbejder som en humanitær frimurerloge med broderskabet i højsædet.

Cirkel-Ordenen anvender allegoriernes og symbolernes gamle metoder til at kaste lys over de moralske principper. Den ser menne­skets forhold til det guddommelige udtrykt igennem ceremoniel symbolik. Cirkel-Ordenens Johannesloge benytter en symbo­lik som gennem ceremonielle optagelser og instruktioner resulterer i, at de moralske principper præges i sindet og hukommelsen. Cirkel-Ordenen er stiftet i 1883 og benytter den dag i dag de samme ritualer som ved stiftelsen. Cirkel-Ordenen er en helt uafhængig orden og er ikke underlagt andre frimurerorganisationer.

Dette billede fra "Philosophia Naturalis" 1560 viser udover en række mere almindelige frimureriske symboler mennesket som bestående af de fire elementer: jordelementet som symboliserer den fysiske del af mennesket, luftelementet som symbolíserer den intellektuelle del af mennesket, vandelementet som symboliserer den følelsesmæssige del af mennesket, og ildelementet som symboliserer ånd og bevidsthed.

 

Sct. Andreas Ordenen (www.andreasordenen.dk) arbejder ligesom Frimurerordenen efter det svenske system og er altså en rent kristen frimurerorden. Den arbejder i 6 grader.

 

 

Billedet med vinkel og passer symboliserer bl.a. foreningen af de mandlige og kvindelige egenskaber (animus og anima  i C.G. Jungs terminologi), eller med andre ord foreningen af den venstre hjernehalvdel med den højre hjernehalvdel. Det forenede menneske hviler på dragen, som igen hviler på "det runde" (de vises sten med cirklens kvadratur og foreningen af den  mandlige trekant med det kvindelige kvadrat). Billedet er fra "Viatorium Spagiricum 1625 efter et endnu ældre træsnit i "De Occulta Philosophia" fra 1531.

Billedet er fra "Philosophia Reformata" 1622. Læg mærke til hænderne på de mænd, som omgiver den person, som viser "Den kongelige kunst". Dette billede viser frimureriet i middelalderen og har ingen relation til stenhuggernes byggehytter. Det var folk, som kunne læse og skrive det internationmale sprog latin, som beskæftigede sig med disse emner. Stenhuggerne på den tid kunne næppe læse og skrive deres eget modersmål.

 

I løbet af de seneste århundreder er en stor del af essensen i frimureriet gået tabt. Forhåbentlig kan foredragene på dette websted hjælpe med til, at essensen i frimureriet genfindes. Klik her for at komme frem til foredragene

                                                                                                                                      Jens Gabe